Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku objednaného zboží nebo služeb. Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Seznam vybraného zboží nebo služeb bude sepsán do zakázkového listu nebo objednávky (kupní smlouvy) :
1) bud přímo v místě odběratele, kdy bude zároveň tato objednávka potvrzena oběma stranami a považována za závaznou
2) e-mailem, po písemné objednávce na e-mailové  adrese výrobce-dodavatele (v tomto případě bude dodavatelem vytvořena objednávka a  e-mailem zaslána k potvrzení odběrateli)
4) objednávkou přes e-shop, kde odběratel zadává svou e-mailovou adresu, na kterou je mu zaslána informace o přijetí objednávky a pokyny k platbě
3) po telefonické dohodě (v tomto případě bude také, jako v bodu 2, dodavatelem vytvořena objednávka a e-mailem zaslána k potvrzení odběrateli)
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Objednávka musí obsahovat  :
1) DODAVATEL- VÝROBCE
Jméno společnosti  (celé  jméno a příjmení)
Sídlo společnosti nebo kontaktní adresa dodavatele, telefonický kontakt
Identifikační číslo
2) ODBĚRATEL
název, adresa sídla
kontaktní osoba
telefonní číslo, e-mail
3) Ostatní
plátcovství DPH
způsob dopravy, balné, poštovné
termín dodání
cena za dopravu, celková cena
platební podmínky

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
objednávku lze do 12 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem ze závažných důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
4) DOPRAVA, BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží dopravujeme k odběrateli prostřednictvím České Pošty. Cena za dopravu se liší
dle objednaných položek.
Částku za dopravu, balné a poštovné hradí v plné výši odběratel.

5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je standardně 5-7 pracovních dní od připsání částky za objednané zboží na náš účet. V případě, že některé zboží nebude možno ze závážných důvodů dodat v tomto standardním termínu, budeme vás neprodleně kontaktovat.
6) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen prodávajícímu nahlásit neprodleně. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, ne na vady vzniklé běžným používáním, mechanickým poškozením, nesprávným použitím výrobku nebo vady vzniklé nesprávným skladováním. V těchto případech lze provést jejich opravy dle našeho aktuálního ceníku.
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) připravte také doklad o nabytí reklamovaného zboží u naší firmy
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží dodavatelem.

7) PLATBA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Za prodané výrobky nebo poskytnuté služby, budou fakturovány částky, uvedené v objednávce (kupní smlouvě), dle našich platných ceníků.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na našich webových stránkách, popř.  v  tištěné podobě, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dodavatel:
Josef Šorm
Sedmihorky 10 b, 511 01 Turnov
(na této adrese je kancelář a provozovna)
IČ: 67487831

Tel: +420 774 499 935
E-mail: postmaster@shoprecall.cz

ZÁKONY A PŘEDPISY:

-zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
-zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

V Turnově 1.1.2014